Nyhet

2019-07-09 08:46:00

Sveriges regering saknar nationella mål för minskad klimatpåverkan när det gäller spillolja.

Sveriges regering saknar nationella mål för minskad klimatpåverkan när det gäller spillolja, trots att Sverige år 2004 fälldes i EU-domstolen. ​Naturvårdsverket säger att det inte finns nationellt antagna mål för spilloljor (rörande återvinning/ re-generering) varken hos dem eller Regeringskansliet.

Sveriges regering saknar nationella mål för minskad klimatpåverkan när det gäller spillolja
Naturvårdsverket säger att det inte finns nationellt antagna mål för spilloljor (rörande återvinning/ regenerering) varken hos Naturvårdsverket eller Regeringskansliet, trots att Sverige år 2004 fälldes i EU-domstolen. De hänvisar till statistik för insamling av spillolja där ingen vet andelen återvunnen spillolja för de +157 000 ton som samlats in (se bifogad bild). Tvärtom säger de att det mesta verkar har gått till så kallad förbehandling. Det betyder i klartext att spilloljan konverteras till eldningsolja istället för att regenereras till ny basolja som sparar koldioxidutsläpp och skapar en cirkulär livscykel för den fossila råvaran. Industrin har historiskt använt spillolja som energiråvara för tillverkningen av bland annat cement.

Miljöministern om klimathotet
Varje år dör 7 600 personer i förtid på grund av luftföroreningar i Sverige. Luftföroreningar är också temat för Världsmiljödagen. - Får vi bort fossila bränslen blir luften renare. Det är helt livsavgörande, säger klimatminister Isabella Lövin, MP, till Expressen TV den 5 juni, 2019.

Oljebolag och avfallsföretag har ett finger med i spelet
Affärstidningen Forbes hänvisar till en rapport från InfluenceMap som säger att de stora oljebolagen aktivt motverkar klimatförbättrande åtgärder (se bifogad länk till artikeln samt översättning i PDF). Flera av oljebolagen, avfallsföretagen och bilverkstäder sätter även de plånboken före klimathotet eftersom spillolja som skickas till förbränning kan ge en intäkt på cirka 30 öre per liter jämfört en kostnad på 80 öre litern för re-generering. Det är alltså mångmiljonbelopp det handlar om på avfalls- och återvinningsområdet.

EUs planering kring spillolja och klimatpåverkan siktar på 2022
Inom EU antogs revideringar av den gemensamma avfallslagstiftningen i juni 2018. EU:s medlemsländer arbetar nu med att införa revideringarna på nationell nivå och det arbetet ska vara klart till 5 juli 2020, säger Naturvårdsverket.

I de revideringar som EU beslutade om,  ingår en årlig rapportering för spilloljor, första referensåret ska vara 2020 och den ska rapporteras av medlemsländerna senast 18 månader efter avslutat referensår (första rapporteringen kommer därför ske senast juni 2022).

Utifrån den rapporteringen ska EU-kommissionen se över möjligheten för att ta fram ett gemensamt EU mål för spilloljor och regenerering.

Idag tar Naturvårdsverket fram statistik om uppkomna mängder avfallsoljor i Sverige samt statistik om behandling av avfallsoljor i Sverige (se bifogad länk).

- Men redan i april 2001 (alltså för 18 år sedan) utfärdade EU en varning till Sverige som följdes upp med hot om att dra Sverige inför EU-domstolen om inte åtgärder för ökad re-generering vidtogs, säger Jonas Udd på Midland. År 2004 fälldes Sverige i EU-domstolen. Domstolen godtog inte regeringens försvar att man håller på att överväga på vilket sätt spilloljan ska kunna återvinnas. Dåvarande EU-miljökommissionär Margot Wallström anmälde Sverige till domstolen eftersom ingen spillolja återvanns i Sverige mellan 1995 och 2000.

Midland arbetar vidare med re-genering och CO2-reduktion
Midland AB fattade redan vid bolagets start i Sverige år 2004 ett strategisk beslut om att re-generera all insamlad spillolja från samtliga bilverkstadskunder. Det sker idag i samarbete med Ragnsells. Samtliga verkstadskunder certifieras skriftligen. Midland betalar för både insamling och re-generering av spilloljan trots att den via förbränning skulle kunna generera en intäkt för Midland. Spilloljan re-genereras huvudsakligen vid återvinningsraffinaderierna Alta-Vista och Puraglobe i Tyskland. Puraglobe ensamt, har ett resultat på mer än 1,3 miljoner ton minskade utsläpp av koldioxid (se länk).
- Puraglobe och Midland är övertygade om att re-generering av spillolja är mer lönsamt jämfört förbränning eftersom spillolja som råvara kommer bli mer värdefull över tid. Värdeutvecklingen hänger även samman med teknikutvecklingen. Puraglobes tekniknivå producerar redan idag basolja i grupp III. Den klarar kvalitativt de tekniska kraven för produktion av moderna motoroljor, säger Jonas Udd på Midland. 

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midlandoil.se

+46-31-725 34 01